top of page

Karima Solberg

Styreleder

Karima er utdannet soneterapaut, massør, koppeterapaut. Hun driver eget firma, Kvinners naturlige shifa. Hun liker å male, være i naturen og resitere Koranen. Hun liker også å engasjere seg i kreativt arbeid.

Sabila Khan

Nestleder


Eli​n​ Vangen

Sekretær

Elin er utdannet bibliotekar, og jobber som arkivar. Hun liker å lese, reise og lære nye ting. 


Sozan Jibril

Kasserer


Er ferdig utdannet som økonom, og har jobbet i mange år som miljøarbeider i en barnebolig for barn med funksjonshemming. Hun liker å reise, lære nye språk, lese bøker og høre på foredrag om deen.

Marte Johanne Aspeli

       Søknadsskriver​

Er under utdanning i internasjonale studier, men har tidligere to år fra BI i økonomi og foretningsjus. Hun har jobbet mange år på gård, bæde med dyrehold og jordbruk. Hun har fem barn og liker å drive med samisk doudji, er veldig sosial og samfunnsengasjert.
Iqra Fatima Latif

Styremedlem


Vedtekter Søsterlenken Forening

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Søsterlenken.


§ 2 Formål

Søsterlenken er et nettverk av muslimske medsøstre som tilbyr hjelp og ulike sosiale aktiviteter på frivillig basis. Vi har ulike nasjonaliteter og ulike ferdigheter. Det som binder oss sammen i en solidarisk lenke er et ønske om å gi støtte til våre søstre emosjonelt, psykisk, fysisk og religiøst. Samt fremme kreativitet og felleskap.

Søsterlenken baserer seg på Koranen og Profeten Muhammeds veiledning og sedvane. Søsterlenken skal unngå saker det foreligger store uenigheter om i følge tolkning av Koranen og sunna. Søsterlenken skal ha fokus på de saker og aktiviteter man har enighet i og kan samarbeide om.

Formålet skal oppnås ved hjelp av våre nåværende grupper og grupper som blir lagd i fremtiden.


-Søsternlenken Samtalepartner

-Søsterlenken Natur

-Søsterlenken Matglede

-Søsterlenken Aktiv deen

-Søsterlenken Sporty

-Søsterlenken Kunst

-Søsterlenken Litteratur

-Søsterlenken Håndverk


§ 3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. Ansatte for foreningen kan få lønn.


§ 4 Medlemmer

Organisasjonen er for muslimske kvinner i alder 16-90 år. Ikke-muslimske kvinner har også mulighet for å benytte seg av våre aktiviteter. Noen aktiviteter vil være for barn. Dette vil bli presisert ved markedsføring av aktivitetene.


§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Kontingent er på 100 kr årlig.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.


§ 6 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges på årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.


§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

• behandle årsmelding

• behandle revidert regnskap

• behandle innkomne forslag

• fastsette kontingent

• vedta budsjett

• velge leder og nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer, sekretær og kasserer.


§ 8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.


§ 9 Styret

Foreningen har et styre på medlemmer. Styret velges av årsmøtet og har styretid to år av gangen. Samme styret kan gjenvelges av årsmøtet for en ny to-årsperiode. Dersom et av styremedlemmene slutter i den valgte perioden kan det velges et annet medlem i i Søsterlenken som kan erstatte vervet i styret.


Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal:

• iverksette årsmøtebestemmelser

• oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse

• administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser

• representere foreningen utad

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.§ 10 Signaturrett

Leder og nestleder innehar signaturrett, og signerer sammen.


§ 11 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.


§ 12 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

bottom of page